Trenčiansky samosprávny kraj zavedie nový systém riadenia nemocníc

0

V pondelok 28. septembra sa konalo riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe materiálu „Optimalizácia fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií so zameraním na oblasť zdravotníctva“ odporučilo Zastupiteľstvo v marci 2015 predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK formou manažérskej zmluvy. Návrh manažérskej zmluvy upravuje práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými budú Trenčiansky samosprávny kraj, príslušná nemocnica a manažér.

Podľa poslanca Halabrína, je tento spôsob riadenia nemocníc experimentom. Návrh zmluvy taktiež vymedzuje zodpovednosť manažéra a jeho nominantov v príslušných nemocniciach, spôsob výpočtu a vyplácania odmeny manažéra, kontrolné mechanizmy zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja a možnosti predčasného ukončenia manažérskej zmluvy v prípade neplnenia cieľov manažérskej činnosti a riadenia nemocníc. Najdôležitejšou povinnosťou manažéra je zlepšiť hospodárenie jednotlivých nemocníc, dostať nemocnice do vyrovnaného hospodárenia a hľadať dlhodobé riešenia, ktoré zabezpečia zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zmena rozsahu zdravotnej starostlivosti bude aj naďalej možná iba so súhlasom TSK. Pokiaľ ani po dva a pol roku trvania manažérskej zmluvy nedosiahnu nemocnice kladný hospodársky výsledok, je TSK oprávnený manažérsku zmluvu vypovedať.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.