Posledné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v roku 2014

0

Vo štvrtok 18. decembra 2014 zvolal primátor mesta Richard Rybníček riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na úvod novozvolení poslanci, ktorí sa nezúčastnili minulého ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva, zložili do rúk primátora mesta poslanecký sľub.  Rokovanie začalo úvodným schválením programu. Poslanci postupne schvaľovali jednotlivé predložené materiály. K bodu „Návrh na určenie platu primátora mesta Trenčín“, ktorý predložil poslanec Kanaba vznikla v rokovacej sále široká diskusia. Poslanci väčšinou vyjadrili súhlas s uvedeným návrhom. Opýtali sme sa predkladateľa návrhu poslanca Kanabu, čo ho k takémuto kroku viedlo: „Za posledné 4 roky bolo primátor bývalým zastupiteľstvom šikanovaný a navrhovaný plat si podľa mňa zaslúži“.

Z tých poslancov, ktorí mali výhrady k uvedenému návrhu na zvýšenie platu sa poslankyňa Birošová vyjadrila: „Myslím si. že mestský rozpočet nie je ešte v takej kondícii, aby boli potreby občanov uspokojené“.

Stanovisko samotného primátora mesta bolo jednoznačné: „Nie so populista, nemám podnikateľské aktivity a nekradnem. Znížil som dlh mesta o 20 miliónov Eúr. Myslím si že si ten plat zaslúžim“.

Následne Mestské zastupiteľstvo schválilo nových zástupcov obce do orgánov spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. a taktiež  návrh na zrušenie uznesení. Prečo k tomu prišlo a čo bude ďalej s Trenčianskou parkovacou spoločnosťou primátor povedal:“ Čas ukáže či sa spoločnosť rozšíri, alebo zanikne“.

Poslanci zobrali na vedomie  „Správy o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín“ , ktoré predložila hlavná kontrolórka mesta Ing. Libuša Zigová. Ďalej poslanci odsúhlasili, že sa v roku 2015 zídu 10x na rokovaniach Mestského zastupiteľstva. nterpeláciami a bodom rôzne riadne rokovanie primátor ukončil.

Spracoval

Peter Peťovský

 

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.