Poslanci schválili zákon roka

0

Prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v tomto roku zvolal primátor mesta Richard Rybníček  na utorok 20. januára  2015. Rokovanie začalo úvodným schválením programu. Hlavným a najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie rozpočtu mesta na rok 2015. Primátor predstavil priority rozpočtu, ku ktorým povedal: „Hlavnou prioritou je znižovanie dlhu“.

Diskusia k tomuto bodu bola vedená korektne a mala niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré nemali zásadný vplyv na celkový rozpočet mesta. Predseda výboru mestskej časti Sever Ing. Miloš Mičega vyjadril spokojnosť s prijatým rozpočtom pre túto mestskú časť. Podobne sa vyjadrili aj ostatní predsedovia výborov mestských častí.

Ďalším zaujímavým bodom rokovania bol návrh na zrušenie mestskej rady mesta Trenčín. Poslanec Kamil Bystrický nesúhlasil s návrhom na zrušenie mestskej rady, keď povedal: „ Na pôde mesta by mali byť prijímané oficiálne  návrhy a rozhodnutia.“

Primátor sa na obhajobu svojho návrhu jednoznačne vyjadril: “ Po zmene síl v mestskom zastupiteľstve nemá mestská rada opodstatnenie.“

Po prestávke poslanci postupne schvaľovali jednotlivé predložené materiály.

K poslednému bodu rokovania ktorým bol „Návrh na uznesenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo veci uskutočnenia stavebných prác na stavbe Modernizácie železničnej trate“ predkladateľ poslanec Miloš Mičega povedal: „Snahou je, aby mali občania informácie o priebehu rekonštrukcie“.

Následne primátor rokovací deň ukončil.

 

Spracoval

Peter Peťovský

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.