Finančný dlh mesta Trenčín klesá

0

V stredu 16. septembra zvolal primátor mesta Richard Rybníček riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín. Po úvodných návrhoch a zmenách programu poslanci postupne schvaľovali jednotlivé body. V úvode primátor snemovňu oboznámil o dlhu mesta Trenčín a o jeho vplyve na chod mesta.

Po schválení majetkových prevodov predložila hlavná kontrolórka mesta správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta za prvý polrok 2015, ktorú poslanci vzali na vedomie. Rokovanie pokračovalo schvaľovaním jednotlivých bodov programu.

Zmena parkovacej politiky v meste v podobe nového VZN, vyvolala diskusiu. Poslanec Mičega s navrhovaným VZN nesúhlasil a odmietol ho v hlasovaní podporiť. Poslanci pridali do rokovania mimo programu bod, „Schválenie založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu“. Po diskusii, ktorá bola miestami emotívna, nakoniec jej vznik v hlasovaní prešiel, čo sa prejaví hlavne získaním finančných prostriedkov pre rozvoj a podporu turizmu.

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK

Zdieľaj.

Príspevky sú uzamknuté.